Millors pràctiques:

Identificació i extensió de millors experiències al conjunt del sistema

El sistema sanitari català s’ha caracteritzat per la seva capacitat de promoure i adoptar noves pràctiques organitzatives i de gestió i per ser una font d’innovació constant. El coneixement generat a partir de les pràctiques desenvolupades pels professionals del sistema sanitari català és de gran valor i compartir-lo esdevé prioritari per tal d’augmentar la qualitat i l’eficiència del sistema.

Amb el projecte millors pràctiques, el Departament de Salut té la voluntat d’identificar els trets diferencials i els resultats de les millors experiències que s’estan duent a terme en el sistema sanitari i estendre-les al conjunt del sistema (projectes sistèmics). L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, en el marc de l’Observatori d’Innovació en Gestió, s’encarrega de la realització d’aquest procés de manera continuada amb la col·laboració del CatSalut.

El procés d’identificació i extensió de millors pràctiques consisteix en:

Consulteu les recomanacions sobre millors pràctiques emeses per l’AQuAS