Què és l'OIGS?

Des de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS), ajudem als professionals de la salut a compartir experiències innovadores en gestió, impulsant un entorn col·laboratiu d’intercanvi de coneixement. Llegir més...

Quina és la missió i els objectius de l’OIGS?

L'OIGS és l’instrument de què s’ha dotat el sistema sanitari català per recollir l’esforç de les organitzacions per innovar en diferents àmbits de gestió.

Tot i que l’àmbit principal d’actuació se centra en el sistema sanitari català, l’OIGSté vocació internacional i té intenció de fer-se ressò d’experiències innovadores en gestió produïdes a d’altres comunitats autònomes, a països de la Unió Europea i a la resta del món.

Els destinataris d’aquest instrument són els professionals sanitaris així com els gestors dels centres sanitaris (públics i privats) del sistema sanitari català.

Quins criteris ha de complir una experiència per ser inclosa a l’OIGS?

Per tal que una experiència sigui inclosa a l’OIGS cal que compleixi els següents criteris:

  • que hagi estat implementada en el marc d’una organització,
  • que hagi generatun canvi,
  • que hagi tingut un impacte en l’optimització de recursos, i
  • que pugui transferir-se a altres organitzacions o sistemes.

Registrar una experiència innovadora és senzill: només cal donar-se d’alta a la comunitat d’innovació i omplir un formulari. Un cop l’OIGS hagi revisat els criteris d’inclusió, l’experiència passarà a formar part tant del portal col•laboratiu com del portal públic.

Registra la teva experiència.

Què s’ha de fer per optar al procés de certificació de la qualitat de l’avaluació?

Les organitzacions poden presentar a l’OIGS l’autoavaluació de les seves experiències en qualsevol moment per a la seva revisió i valoració. Les experiències que superin satisfactòriament aquesta revisió obtindran un certificat de qualitat expedit per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS).

.

Què ofereix l’OIGS?

1. Un espai d’aprenentatge sobre innovacions en gestió

L’Observatori ofereix un portal públic on publicar i visualitzar experiències innovadores en gestió. Per a les organitzacions, aquest espai públic és un aparador on poder fer públiques les experiències i tenir ressò en altres col•lectius, de manera que es puguin derivar col·laboracions amb altres entitats, crear sinèrgies, projectes conjunts, contactes internacionals, etc. Per a altres institucions, l’OIGSés un marc de referència per detectar iniciatives innovadores i tendències.

2. Una comunitat d’innovació en gestió

L’OIGS compta, també, amb un portal col•laboratiu (“comunitat d’innovació”) que facilita la interacció entre els professionals que estan compartint les seves experiències i altres usuaris registrats que estiguin interessats en la innovació en gestió. Actualment, això constitueix una comunitat de gairebé 300 professionals, que potencialment podrien involucrar-se en projectes conjunts, buscar millors pràctiques, desenvolupar solucions, etc.

3. Procés de certificació de la qualitat de l’avaluació

L’OIGS ofereix la possibilitat que totes aquelles organitzacions que ho vulguin puguin presentar la seva autoavaluació en qualsevol moment mitjançant el portal col·laboratiu (“comunitat d’innovació”). L’OIGS revisarà i valorarà els processos d’autoavaluació de les experiències innovadores en gestió. Les experiències que superin satisfactòriament aquesta revisió obtindran un certificat de qualitat expedit per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

4. Identificació d’aliances estratègiques en el sistema sanitari català

L’OIGS disposa, també, en el seu portal col·laboratiu (“comunitat d’innovació”) d’un sistema identificador d’aliances estratègiques en l’àmbit de la salut, on es poden visualitzar les diferents iniciatives i noves fórmules d’organització, a través de les quals s’estableixen marcs de col·laboració estables entre organitzacions que desenvolupen de forma independent la seva activitat en el sistema sanitari català.

5. Millors Pràctiques

L’OIGS presenta un espai en què es recullen algunes de les millors pràctiques del sistema elaborades a partir de la identificació d’iniciatives innovadores.

El projecte millors pràctiques té la voluntat d’identificar els trets diferencials i els resultats de les millors experiències que s’estan duent a terme en el sistema sanitari i estendre-les al conjunt del sistema (projectes sistèmics). L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en el marc de l’OIGS, s’encarrega de la realització d’aquest procés de manera continuada amb la col·laboració del CatSalut.

Tens dubtes?

Per qualsevol dubte o aclariment et pots posar en contacte amb nosaltres a través de oigs.salut@gencat.cat .

Tornar